Adatkezelési tájékoztató

Az Aeco Kft. (“Aeco”) biztosítja személyes adataid védelmét. Személyes adataid megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általad leadott megrendeléseket teljesíteni tudjuk. Az Aeco csak azokat az adataidat kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk a számodra, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárultál. Ezen az információs oldalon összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amelyek alapján meggyőződhetsz arról, hogy milyen formában kezeljük a személyes adataidat.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tud mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül a rád, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neved, telefonszámod, születési dátumod is.

Az Aeco az itt felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatban kezeli a személyes adataidat

 1. A weboldalunkon történő vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások
  Itt a regisztráció, és vásárlás során megadott adataid tároljuk. Ez lehetővé teszi, hogy vásárolni tudj az Aeco webáruházban, a vásárlásod után ki tudjuk számodra állítani a számlát, illetve, hogy meg tudjunk téged különböztetni a többi vásárlótól. Ezen adataid alapján tudjuk a közöttünk létrejött szerződést teljesíteni, ugyanis webáruház lévén az esetek jelentős hányadában házhozszállítással teljesítjük a megrendelésed. Az itt megadott adatok szolgálnak a kapcsolattartásra is, például abban az esetben, ha valamilyen információt szeretnénk veled közölni a megrendeléseddel kapcsolatban.
 2. Hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés
  Fontos számunkra, hogy amennyiben érdekesnek találod, akkor megfelelő ajánlatokat tudjunk neked küldeni email üzenet formájában. Hírlevelet csak abban az esetben küldünk neked, ha a regisztrációval egyidejűleg, vagy regisztráció nélkül erre külön feliratkozol.
 3. Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés Időszakonként szoktunk nyereményjátékokat szervezni. Ezzel kapcsolatosban szükség van arra, hogy a nyerteseket ki tudjuk értesíteni, illetve arra is, hogy be tudjuk azonosítani a nyerteseinket. Így tehát nyilvántartást vezetünk a játékban résztvevőkről, illetve szükség esetén felvesszük a kapcsolatot a nyertesekkel. A nyereményjátékokkal kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az egyes nyereményjátékokhoz külön készített játékszabályzatban érheted el.
 4. Ügyfélszolgálathoz és panaszkezeléshez, garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelések
  Az Aeco ügyfélszolgálatot üzemeltet annak érdekében, hogy a vásárlóinkkal tudjuk a kapcsolatot tartani. Ezen platform szolgál arra is, hogy az esetleges minőségi kifogásokat kezeljük. Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot mind email üzenetben, mind postai levélben fel tudod venni. Észrevételeidről jegyzőkönyvet veszünk fel, amely esetén jogszabály írja elő a kezelt adatok körét. Ilyen adatok többek között a neved, a címed, az általad vásárolt fogyasztási cikk megnevezése és az általad érvényesíteni kívánt jog.
 5. Profilalkotás
  Hozzájárulás alapján profilalkotást végezünk annak érdekében, hogy az igényeidnek, kívánságodnak és érdeklődési körödnek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül, hirdetésekben, vagy a weboldalon jeleníthetjük meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használjuk.

Milyen jogaid vannak a személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban?

 1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog
  Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférj. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adataid, személyes adataid tárolásának tervezett időtartama.
 2. Helyesbítés joga
  Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult vagy arra is, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.
 3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog
  Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyik fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre késedelem nélkül töröljük a személyes adataidat. Ezek az indokok az alábbiak:
  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 5. Adathordozhatósághoz való jog:
  Jogosult vagy arra is, hogy az általunk kezelt, rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd és jogosult vagy arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetőséged, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőséged.
 6. Tiltakozáshoz való jog
  Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, bármikor tiltakozz a személyes adatait kezelése ellen, ha az adatkezelés például az Aecohoz kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmed arra, hogy amennyiben megtiltod, vagy kéred az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudunk téged megfelelően kiszolgálni.
 7. Visszavonás joga
  Természetesen jogosult vagy arra, hogy a hozzájárulásodon alapuló hozzájárulásodat, bármikor visszavond. Ez alapján tehát, ha például feliratkoztál a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheted, hogy a továbbiakban ne küldjünk neked hírlevelet.

Milyen lépéseket teszünk személyes adataid biztonsága érdekében

Az Aeco korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az adataid biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a technika jelenlegi állása alapján védik az adataidat a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől. A biztonság érdekében többek között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet is alkalmazunk.

Eljárás a fentebb ismertetett jogaiddal kapcsolatban

Az Aeco indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztat téged a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmed nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelmed túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk a számodra. A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésedet, kérésedet kérjük, juttasd el az ügyfélszolgálatunk részére, illetve írásban a 2049 Diósd, Éva utca 8. postacímünkre. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – az érdekedben – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságodat hitelt érdemlően igazoltad. A kérelmed megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

 • regisztrációkor megadott email címed
 • teljes neved
 • számlázási címed

Kezelt adatok köre, célja és időtartama

Személyes adataidat természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnod azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulásod alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók:

A kezelt adatokAdatkezelési célAdatkezelési időtartamAdatkezelés jogalapja
Regisztráció a weboldalon
e-mail cím, felhasználónév, felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva)a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartásA szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás bármikor visszavonható.A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
Vásárlás a weboldalon
Számlázási cím(ek):kötelező: (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám)nem kötelező: adószám Szállítási cím(ek): kötelező: (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám) nem kötelező: e-mail címonline termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége,A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.
Ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatok
E-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz e-mail-ben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.Az ügyfélszolgálatra érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak.Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli.Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
Panaszkezelés során megadott személyes adatok
a) a fogyasztó neve, lakcíme, b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, d) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve, ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt), f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, g) a panasz egyedi azonosítószáma.Az ügyfélszolgálatra érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe tett bejegyzés dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
Termékértékeléshez kapcsolódó értékelésre felhívó kérdőív kiküldése ügyfelek részére elektronikus üzenetben és termékértékelés megjelenítése
Felhívás tekintetében: az érintett email címe és a megvásárolt termék. Értékelés leadását követően: Értékelő neve, osztályozás, vélemény és a megvásárolt termék. A személyes adat forrása: az érintett.Érintett által megadott elektronikus levelezési címre a termékkel kapcsolatos értékelésére vonatkozó kérdőív kiküldése és értkelésre felhívás, valamint értékelés után az értékelés megjelenítése a termékadatlapon. Visszajelzés adása az Aecotól vásárolt termékkel kapcsolatban, amely segítséget nyújt a leendő vásárlók számára, illetve közvetlenül szolgálja az értékesítést, így az adatkezelő gazdasági érdeke is megjelenik.Az érintett ügyfél státuszáig fenntartásáig vagy a fiókjának törléséig, ennek hiányában a tiltakozási jog gyakorlásáig.Elektronikus levél küldésére ezen adatkezelés tekintetében a vásárlást követően egyszer kerül sor. GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). Jogos érdek: adatkezelő a lehető legegyszerűbb és a legkisebb kockázattal járó módon értékelésre hívja fel a saját ügyfeleit azért, hogy a termékek mellett felhasználói értékelések jelenjenek meg, illetve az értékelés megjelenítése. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett, amely alapján megállapításra került, hogy az adatkezelés szükséges a jogos érdek eléréshez.
Vásárláshoz kapcsolódó értékelésre felhívó kérdőív kiküldése ügyfelek részére elektronikus üzenetben
www.arukereso.hu oldalról érkező vásárlások után elektronikus üzenet küldése a vásárló részére. Ezzel kapcsolatosan kezelt adatok: Vásárló email címe és a vásárolt termék vagy termékek megnevezése. Az arukereso.hu oldalról érkezés ténye, mint személyes adat. A személyes adat forrása: az érintett.Érintett által megadott elektronikus levelezési címre a vásárlás és vagy a termék értékelésére vonatkozó kérdőív kiküldése és értkelésre felhívás, amely értékelés önkéntes és megjelenik az www.arukereso.hu oldalon. Visszajelzés adása a vásárolt termékkel illetve az adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatban, illetve közvetlen üzletszerzésAz érintett ügyfél státuszáig fenntartásáig vagy a fiókjának törléséig, ennek hiányában a tiltakozási jog gyakorlásáig, illetve az önkéntes leiratkozásig.Elektronikus levél küldésére ezen adatkezelés tekintetében a vásárlást követően egyszer kerül sor. GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). Jogos érdek: a webáruház semleges értékelésének megjelenése, szolgáltatás javítás, közvetlen ügyfélszerzés

Adattovábbítás

 • Bankkártya elfogadás: Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.
 • Kiszállítás esetén
  Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:
  • FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., info@foxpost.hu)
  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.com).
 • Vásárlói elégedettség-felmérés céljából:
  Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. A vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.
 • Ügymenet biztosítása (levelezés, adattárolás) Weboldalunk levelező és fájlkezelő rendszere a Google által üzemeltetett vállalati levelező és tárhely rendszeren fut. A levelező – és tárhelyrendszerben rögzített személyes adatokat a Google kezeli és tárolja. A Google G-Suite és a Google Cloud angol nyelvű adatkezelési tájékoztatója az alábbi link alatt érhető el: https://cloud.google.com/security/gdpr/

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

AdatfeldolgozóMilyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére)?Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?
iLogistic Kft.
2051, Biatorbágy, Verebély László utca 2.
Adószám 13737467213
Cégjegyzékszám 13 09 185133
Az itt történő vásárlások után a vásárló neve, szállítási címe, számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe a szolgáltató részére továbbításra kerül. Az adatefeldolgozás célja a kiszállítási szolgáltatás teljesítése.Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig.
Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759)Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.Az érintett ügyfél státuszáig fenntartásáig vagy a fiókjának törléséig, ennek hiányában a tiltakozási jog gyakorlásáig, illetve az önkéntes leiratkozásig.
KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C., Adószám: 13421739241, Cégjegyzékszám: 01-09-303201


számviteli tevékenységszerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig
Billingo Technologies Zrt., 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
számviteli tevékenységszerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig
Tárhelypark Kft. 1122 Budapest, Gaál József út 24., Adószám: 23289903-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-322570honlap üzemeltetéseHatározatlan idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig.
KESERŰ PLUSZ Szolgáltató Kft. 2013 Pomáz, Vróczi utca 6/B., Cégjegyzékszám: 13-09-123073, Adószám: 12670088-2-13számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, könyvelésszerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

Adatvédelmi tisztviselő

Amennyiben kérdésed merül fel a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, írd meg nekünk az ügyfélszolgálatunk címre és adatvédelmi tisztviselőnk válaszol a kérdéseidre. Adatkezelő és elérhetőségei: Aeco Kft. (2049 Diósd, Éva utca 8., cégjegyzékszám: 13-09-169212, e-mail: ugyfelszolgalat@aeco.hu, webcím: https://aeco.hu).

Jogorvoslati fórumok

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségünkön. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • Honlap: www.naih.hu
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaid megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.